Stichting Uitvoering Algemeen Nut Activiteiten Lions Club Oost Zeeuws-Vlaanderen

Beleidsplan

Stichting Uitvoering Algemeen Nut Activiteiten Lions Club Oost Zeeuws-Vlaanderen, hierna te noemen “de stichting”, geeft met een periodiek beleidsplan inzicht in de manier waarop zij haar werk uitvoert en doelstelling tracht te bereiken. Het plan geeft inzicht in:

het werk dat de stichting doet

de manier waarop de stichting geld werft

het beheer van het vermogen van de stichting

de besteding van het vermogen van de stichting.

 

Strategies

De leden van Lionsclub Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, hierna (ook) te noemen “de club”, nemen deel aan activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van goede doelen. Zulke activiteiten kunnen (mede) gericht zijn op het genereren van gelden, die vervolgens als  middelen voor goede doelen kunnen worden uitgekeerd.

 

De stichting heeft ten doel:

a. het in opdracht van de club organiseren van activiteiten met het oogmerk de opbrengst daarvan ten goede te laten komen aan door de club te bepalen doelen voor algemeen nut;

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft geen winstoogmerk en krijgt als startkapitaal 7.000 euro. Dit geld is bedoeld om eventuele tegenvallende opbrengsten te kunnen dekken als er aan goede doelen middelen zijn toegezegd. Er is geen winstdoel.

Als de stichting eventueel wordt geliquideerd zal het overtollig saldo worden bestemd overeenkomstig de statuten.

 

Missie

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van zowel immateriële projecten waarvoor kosten zullen worden gemaakt, als het organiseren van activiteiten door leden van de club, met als doel gelden te genereren voor nog te selecteren goede doelen. De goede doelen zullen worden voorgesteld binnen de club en worden voorgelegd aan de vergadering, die een voorstel doet aan het bestuur van de stichting.

 

Beleid

Jaarlijks zal aan aantal activiteiten worden georganiseerd. De stichting maakt jaarlijks een begroting die  tijdig wordt bekend gemaakt aan de leden van de club.

 

Werving van gelden

De wijze waarop de stichting gelden werft is gebaseerd op een plan van de fundraisingcommissie van de club, die haar plan vooraf voorlegt aan de vergadering. Er worden jaarlijks door de club activiteiten georganiseerd, waarvan de opbrengsten dienen voor de stichting. De stichting kan kosten maken voor die activiteiten, en vervolgens kan het bestuur van de stichting  een batig saldo bestemmen voor een goed doel, een en ander op voordracht van de vergadering

 

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie — worden benoemd), kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.  Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s)-daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt

Het bestuur is bevoegd om goede doelen vast te stellen en zal daartoe in overleg treden met de club.

Het beginvermogen bedraagt 7.000 euro

 

Beheer

De Balans met toelichting, waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard, zal jaarlijks worden opgemaakt binnen de in de statuten gestelde termijn. De stichting wil niet meer vermogen in beheer hebben dan het startvermogen.

De kosten die de stichting maakt zijn gerelateerd aan de activiteiten voor  het verwerven van middelen ten behoeve van goede doelen. Behoudens deze kosten zullen er geen materiële uitgaven worden gedaan, anders dan het geven van gelden aan goede doelen.

 

Bestuur

Het bestuur krijgt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Het bestuur van de stichting wordt samengesteld conform haar statutaire bepalingen en bestaat momenteel uit:

Jan Loof: Voorzitter

Arnold van Damme: Secretaris

Jan den Doelder: Penningmeester

Bankrekening Rabobank Iban nr: NL 53 RABO 0302032754

6-2-2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Financieel overzicht 2020

ANBI Stichting Lions Club Oost Zeeuwsch-Vlaanderen                                                                                                                                                   

Rekening Rabobank NL53RABO0302032754                                               2020                                                                                                 

ontvangsten                                                                         uitgaven                                                                   

datum        naam   haringparty  diversen      totaal    datum                    ter schorre           haringparty            bankkosten      diversen          totaal

01.01.2020 SALDO                   11.827          11.827 03.01   rabo                                                                            9,95                                9,95

17.01   Lions Club   584,94                            584,94 06.01   n. rasmussen  209,52                                                                                        210

                                                                                   28.01   de dobbelaere 15                                                                                               15

                                                                                   04.02   rabo    11x €10.- febr tm dec                                       110                                 110

                                                                                   25.05   voor LC ontvangen                 1000                                                                  1.000

                                                                                   30.06   St.Grote Kerk vs 2021            150                                                                    150

                                                                                   24.09   Fight for Sight                                                                                 350             350

                                                                                   24.09   Gez.actie div.clubs restant                                                              448             448

                                                                                   31.12   saldo                                                                                                                 10.119

                                                                                                                      224,52            1150                              119,85           798           2.293

                                                           12.412,00                                                                                                                                            12.412

TOELICHTING :                                                                                                                                                        

Startkapitaal Anbi Stichting op 27.04.2015                           € 7.000                                                                                                                     

Banksaldo per 01.01.2016                 € 13.276                                                                                                                               

banksaldo per 01.01.2017                 € 3.453                                                                                                                                 

banksaldo per 01.01.2018                 € 9.441                                                                                                                                 

banksaldo per 01.01.2019                 € 9.218                                                                                                                                 

banksaldo per 23.05.2019                 € 10.752                                                                                                                               

banksaldo per 01.01.2020                 € 11.827                                                                                                                               

banksaldo per 01.01 2021                 € 10.119                                                                                                                               

 

Verplichtingen en te verwachten kosten                                                                                                                                                    

Koken/kosten Ter Schorre , Cultuurprijs 2020/21                                                                                                  

Voorschot huur Gr. Kerk '21     €  150                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

Aldus te Moerbeke-Waas op 7 januari 2021                                    Jan J. den Doelder, penningmeester                                                                        

 

 

Financieel overzicht 2015

 27 april 2015 – 31 december 2015

 

Inkomsten                                                                                          Uitgaven

 

Beginsaldo (uit reserves Lions Club) € 7.000,00                     Kosten haringparty                            €   3.858,82

Sponsoring en verkoop kaarten          € 17.495,00                     Maaltijden enz Ter Schorre              €   2.175,65

                                                                                                              Donatie Habbekrats                           €   2.500,00

                                                                                                              Donatie St. Paspoort                          €   2.500,00

                                                                                                              Bankkosten                                         €         84,57

                                                                                                              Saldo                                                    € 13.275,96

Totalen                                                    € 24.495,00                                                                                    € 24.495,00

 

 

Openstaande posten/schulden per 31.12.2015:

 

Cultuurprijs 2015                               €   2.500,00

Kosten uitreiking (Porgy&Bess)      €       500,00

  1. Borm €         10,00

Kosten maaltijden Ter Schorre         €       275,00

Totaal                                                   €   3.285,00

 

 

Resultaat 2015:

Startkapitaal                                        €     7.000,00

 

Saldo 31.12                                         €   13.275,96

AF:

Schulden per 31.12                            €   3.285,00

Kapitaal                                                €    9.991,00

 

Resultaat van het boekjaar ad € 2.991,00 toe te voegen aan reserves.

  

Aldus opgemaakt te Moerbeke-Waas op 05 februari 2016.

 

 Jan J. den Doelder, penningmeester

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANBI Stichting L.C. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen

 

 

 

 

 

Financieel overzicht 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inkomsten

 

 

 

uitgaven

 

 

 

Rabobank beginsaldo 01.01.16

 

€ 13.276

 

 

 

 

haringparty

 

 

16.320

kosten haringparty

 

5.750

food event

 

 

10.237

kosten foodevent

 

21.210

bijdrage clubleden

 

4.000

Ter Schorre koken

 

1.371

 

 

 

 

Jeugduitwisseling

 

1.500

 

 

 

 

Cultuurprijs 2015

 

2.500

 

 

 

 

Sponsoring KTMS

 

250

 

 

 

 

id. De Statie Sas v Gent

 

2.000

 

 

 

 

id. Refugium

 

 

2.500

 

 

 

 

id. 't Huus

 

 

2.500

 

 

 

 

id. Kinderzwerfboeken

 

250

 

 

 

 

id. Fight for Sight

 

300

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

128

 

 

 

 

Div. kosten

 

 

121

 

 

 

__________

Rabobank eindsaldo 31.12.2017

3.453

totaal

 

 

€ 43.833

 

 

 

43.833

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo RABOBANK 31.12.17

 

€ 3.453

 

 

 

 

af:verschuldigd Cultuurprijs 2016

2.500

 

 

 

 

(werk)kapitaal per 01.01.2017

 

€ 953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt te Moerbeke-Waas op 03 januari 2017,

 

 

 

 

Jan J. den Doelder,

 

 

 

 

 

 

Vacature voor secretaris is vacant per 1-5-2017

 

ANBI Stichting L.C. Oost Zeeuwsch- Vlaanderen     (Stichting Fondsenbeheer)      
Financieel overzicht 2017            
               
inkomsten       uitgaven      
Rabobank beginsaldo 01.01.17   € 3.453        
haringparty '17 netto   13.031 Ter Schorre koken   510
nabetaling Rabo 2016   500 Sponsoring Graauwrock   2.500
bijdrage club     500 Sponsoring St. Curamus   2.500
verhuur glaswerk   150 Sponsoring Tragel Zorg   2.500
        Rabo bankkosten   102
        Div. kosten/afronding   81
               
      __________ Rabobank eindsaldo 31.12.2017 9.441
totaal     € 17.634       17.634
               
Saldo RABOBANK 31.12.17   € 9.441        
Reservering:              
verschuldigd Cultuurprijs 2017 2.500          
Koken Ter Schorre 2e hj 1.000          
Fight for Sight  2017 300          
Div.kosten   200          
Jeugduitwisseling                                           1.500          
  totaal   5.500        
(werk)kapitaal per 01.01.2018   € 3.941        
               
Aldus opgemaakt te Moerbeke-Waas op 10 januari 2018,        

Jan J. den Doelder, penningm.

-------------------------------------------------------------------------------------

LIONS ANBI Stichting            
                 
Financieel overzicht 2018            
                 
Inkomsten       Uitgaven      
                 
Haringparty/WBLezing   € 9.798   Kosten HP/WBL € 2.634  
Lions Club   1.000   Koken Ter Schorre 639  
Div. opbrengsten     237   bankkosten 140  
          div.en afr. 45  
          Toneel Steen 2.500  
          Hospice Terneuzen 5.000  
Nadelig saldo   223   Fight for Sight 300  
      11.258       11.258  
                 
Startkapitaal 2015   € 7.000          
Rabobank 31.12.2018 € 9.218          
Algemene reserve   € 2.218          
Tegoed WBZ/Haringparty €        pm          
                 
Aldus opgemaakt te  Moerbeke-Waas, 18 maart 2019,      
                 
                 
Jan J. den Doelder, penningmeester          
                 
           
                 

ANBI STICHTING LIONS CLUB Oost Zeeuwsch-Vlaanderen

 

Financieel overzicht 2019

 

Inkomsten                                                      uitgaven

 

Rabobank saldo 01.01.19       €   9.218           Fight for Sight                         €       350

Haringparty/WB lezing          €   3.320          Koken Ter Schorre                  €       385

Div. Opbrengsten                   €      150          Bankkosten                             €       120

                                                                       Div. Kosten                              €           8

                                                                       SALDO Rabobank                   €  11.827

 

Werkkapitaal per 01.01.2020  €  11.827

 

Verplichtingen/te verwachten kosten:

Kooksessies Ter Schorre                    €     700

Cultuurprijs 2019/20                          €  2.500

 

Aldus opgemaakt te Moerbeke-Waas

Op 14 januari 2020,

 

 

J.J. den Doelder, penningmeester