Stichting Uitvoering Algemeen Nut Activiteiten Lions Club Oost Zeeuws-Vlaanderen

RSIN/fiscaal nummer 8541.55.946

Beleidsplan

Stichting Uitvoering Algemeen Nut Activiteiten Lions Club Oost Zeeuws-Vlaanderen, hierna te noemen “de stichting”, geeft met een periodiek beleidsplan inzicht in de manier waarop zij haar werk uitvoert en doelstelling tracht te bereiken. Het plan geeft inzicht in:

het werk dat de stichting doet

de manier waarop de stichting geld werft

het beheer van het vermogen van de stichting

de besteding van het vermogen van de stichting.

 

Strategies

De leden van Lionsclub Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, hierna (ook) te noemen “de club”, nemen deel aan activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van goede doelen. Zulke activiteiten kunnen (mede) gericht zijn op het genereren van gelden, die vervolgens als  middelen voor goede doelen kunnen worden uitgekeerd.

 

De stichting heeft ten doel:

a. het in opdracht van de club organiseren van activiteiten met het oogmerk de opbrengst daarvan ten goede te laten komen aan door de club te bepalen doelen voor algemeen nut;

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft geen winstoogmerk en krijgt als startkapitaal 7.000 euro. Dit geld is bedoeld om eventuele tegenvallende opbrengsten te kunnen dekken als er aan goede doelen middelen zijn toegezegd. Er is geen winstdoel.

Als de stichting eventueel wordt geliquideerd zal het overtollig saldo worden bestemd overeenkomstig de statuten.

 

Missie

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van zowel immateriële projecten waarvoor kosten zullen worden gemaakt, als het organiseren van activiteiten door leden van de club, met als doel gelden te genereren voor nog te selecteren goede doelen. De goede doelen zullen worden voorgesteld binnen de club en worden voorgelegd aan de vergadering, die een voorstel doet aan het bestuur van de stichting.

 

Beleid

Jaarlijks zal aan aantal activiteiten worden georganiseerd. De stichting maakt jaarlijks een begroting die  tijdig wordt bekend gemaakt aan de leden van de club.

 

Werving van gelden / Activiteiten

De wijze waarop de stichting gelden werft is gebaseerd op een plan van de fundraisingcommissie van de club, die haar plan vooraf voorlegt aan de vergadering. Er worden jaarlijks door de club activiteiten georganiseerd, waarvan de opbrengsten dienen voor de stichting. De stichting kan kosten maken voor die activiteiten, en vervolgens kan het bestuur van de stichting  een batig saldo bestemmen voor een goed doel, een en ander op voordracht van de vergadering

 

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie — worden benoemd), kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.  Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s)-daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt

Het bestuur is bevoegd om goede doelen vast te stellen en zal daartoe in overleg treden met de club.

Het beginvermogen bedraagt 7.000 euro

 

Beheer

De Balans met toelichting, waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard, zal jaarlijks worden opgemaakt binnen de in de statuten gestelde termijn. De stichting wil niet meer vermogen in beheer hebben dan het startvermogen.

De kosten die de stichting maakt zijn gerelateerd aan de activiteiten voor  het verwerven van middelen ten behoeve van goede doelen. Behoudens deze kosten zullen er geen materiële uitgaven worden gedaan, anders dan het geven van gelden aan goede doelen.

 

Bestuur

Het bestuur krijgt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Het bestuur van de stichting wordt samengesteld conform haar statutaire bepalingen en bestaat momenteel uit:

Jan van de Sande: Voorzitter

Arnold van Damme: Secretaris

Willem van Voorst Vader: Penningmeester

Bankrekening Rabobank Iban nr: NL 53 RABO 0302032754

laatst bijgewerkt 11-4-2024

                                                                 Financieel jaaroverzicht anbi Stichting Uitvoering Lions Oost-Zeeuws-Vlaanderen  2023

SALDO                
  1-1-2023           5179,69  
LASTEN                
  kosten bestuur     0      
  bankkosten 2023     223,82      
  bijdrage FfS     0      
  kosten Cultuurprijs     2422,65      
  kosten Ter Schorre     1102,28      
  Youth Exchange     953,92      
  concert Oekraïne     3038,96      
  kosten WB lezing     4469,86      
  gift Voedselbank     5000      
  verrekening clubgiften 2021-2023 793      
  viering 24-08-2023 Oekraïne   118,2      
  kosten kerstmarkt Axel   55,87      
  doorboeken verkeerde betaling Nouvall  200      
  TOTAAL         18378,57    
BATEN                
  uitkering surplus st. Lions Z-Vl   4000      
  ontvangen giften concert Oekraïne 3038,96      
  donaties en kaarten WB lezing   17340      
  terugbetaling voorschot st. Lions Z-Vl 1500      
            25878,96    
SALDO                
  31-12-2023           12680,08  
                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Financieel jaaroverzicht anbi Stichting Uitvoering Lions Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Jaar 2022

 

                                                                                                                              €             KOSTEN               BATEN

Beginsaldo 01-01-2022                                                                                  8.299,09

Bureaukosten bestuur                                                                                                        0

Bankkosten                                                                                                                      119,40

Bijdrage Fight for Sight                                                                                                      0

Bijdrage aan kosten Cultuurprijs                                                                              2.000

Bijdrage aan opvang vluchtelingen Oekraïne in Hulst                                             500

Bijdragen aan Lions Nederland tbv Oekraïne                                                        3.800

                                                                                                                                      6.419,40

                                                                                                                                             

Donatie van clubkas tbv Oekraïe-actie                                                                                                    500

Donaties van leden en sponsors tbv Oekraïne actie                                                                           2.800

 

Eindsaldo 31-12-2022                                                                             5.179,69

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel jaaroverzicht anbi Stichting Uitvoering Lions Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Jaar 2021

 

                                                                                                                              €             KOSTEN               BATEN

Beginsaldo 01-01-2021                                                                                10.119,76

Bureaukosten bestuur                                                                                                        0

Bankkosten                                                                                                                     119,36

Bijdrage Fight for Sight                                                                                                 350,00

Bijdrage aan kosten Cultuurprijs                                                                                438,32

Lening aan St Lions ZVLvoorbereiding Roaring 20s feest                                     1.500

Factuur Royal SvG voor haringgift Covid aan vaste sponsors                            797,99

                                                                                                                                     3.205,67

Donaties paasvogel-actie borrelbus Covid                                                                                          1.385

 

Eindsaldo 31-12-2021                                                                             8.299,09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel overzicht 2020

ANBI Stichting Lions Club Oost Zeeuwsch-Vlaanderen                                                                                                                                                   

Rekening Rabobank NL53RABO0302032754                                               2020                                                                                                 

ontvangsten                                                                         uitgaven                                                                   

datum        naam   haringparty  diversen      totaal    datum                    ter schorre           haringparty            bankkosten      diversen          totaal

01.01.2020 SALDO                   11.827          11.827 03.01   rabo                                                                            9,95                                9,95

17.01   Lions Club   584,94                            584,94 06.01   n. rasmussen  209,52                                                                                        210

                                                                                   28.01   de dobbelaere 15                                                                                               15

                                                                                   04.02   rabo    11x €10.- febr tm dec                                       110                                 110

                                                                                   25.05   voor LC ontvangen                 1000                                                                  1.000

                                                                                   30.06   St.Grote Kerk vs 2021            150                                                                    150

                                                                                   24.09   Fight for Sight                                                                                 350             350

                                                                                   24.09   Gez.actie div.clubs restant                                                              448             448

                                                                                   31.12   saldo                                                                                                                 10.119

                                                                                                                      224,52            1150                              119,85           798           2.293

                                                           12.412,00                                                                                                                                            12.412

TOELICHTING :                                                                                                                                                        

Startkapitaal Anbi Stichting op 27.04.2015                           € 7.000                                                                                                                     

Banksaldo per 01.01.2016                 € 13.276                                                                                                                               

banksaldo per 01.01.2017                 € 3.453                                                                                                                                 

banksaldo per 01.01.2018                 € 9.441                                                                                                                                 

banksaldo per 01.01.2019                 € 9.218                                                                                                                                 

banksaldo per 23.05.2019                 € 10.752                                                                                                                               

banksaldo per 01.01.2020                 € 11.827                                                                                                                               

banksaldo per 01.01 2021                 € 10.119                                                                                                                               

 

Verplichtingen en te verwachten kosten                                                                                                                                                    

Koken/kosten Ter Schorre , Cultuurprijs 2020/21                                                                                                  

Voorschot huur Gr. Kerk '21     €  150                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

Aldus te Moerbeke-Waas op 7 januari 2021                                    Jan J. den Doelder, penningmeester